e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


BANKOMATY

Bankomat, czyli automatyczny kasjer, jest automatem umieszczonym wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń bankowych. Za jego pośrednictwem można natychmiast podjąć pieniądze z rachunku. W tym celu klient zawiera z bankiem umowę, określającą górny limit wypłat i jest wyposażony w osobistą kartę identyfikacyjną, którą bankomat odczytuje i dokonuje wypłaty. Od jakiegoś czasu zostały wprowadzone do użytku, przez niektóre banki, bankomaty wielofunkcyjne, które mogą dodatkowo wykonywać bezgotówkowe przelewy, podawać saldo rachunku klienta oraz informacje o kilku ostatnich operacjach na tych rachunkach.

BANKOWA STOPA REFERENCYJNA

Stopa procentowa, która służy jako podstawa do wyznaczania stałej stopy procentowej dla kredytu w kolejnych Okresach Obowiązywania Stopy Procentowej. Jest to stawka rocznych płatności stałych IRS (Interest Rate Swap), dla odpowiedniego Okresu Obowiązywania Stopy Procentowej (2,3,4,5 lat). Stawka ustalana jest na podstawie wysokości długoterminowych stóp oprocentowania środków na rynku międzybankowym, rozumiana jako największa wartość z cen oferowanych (offer price) przez brokerów i inne instytucje rynku finansowego. Dla PLN na stronach: · PLNIRS=ICAP (Garban Intercapital - London), · POLSKF (Tullett &Tokyo Liberty Polska), · PLNS1 ( CEDEF Emerging Markets London), · PLNIRS Dla EUR na stronach: · EURIRS=ICAP (Garban Intercapital - London), · EURIRS=TTKL (Tullett &Tokyo Liberty - London), · TTST1 (Tradition London), · EURIRS Dla USD na stronach: · USDIRS=ICAP (Garban Intercapital - London), · USDIRS=TTKL (Tullett &Tokyo Liberty - London), · USDIRS=RR, · USDIRS lub innych, którymi ww. strony zostaną zastąpione, obsługiwanych przez Reuters Monitor Money Service, ogłaszanych o godzinie 15:00 czasu warszawskiego, powiększona o stopę ryzyka kraju (country risk) oraz stopę ryzyka płynności (liquidity premium), określone przez Bank w wysokości łącznie nie więcej niż 25 punktów bazowych. Bankowa Stopa Referencyjna podawana jest w stosunku rocznym w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku i obowiązuje w tabelach banku od następnego dnia roboczego po ogłoszeniu.

BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

Bankowe rozliczenia pieniężne są to operacje bankowe polegające na dokonywaniu zmian w stanie środków na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują takie zmiany. Bankowe rozliczenia pieniężne są prowadzone w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Rozliczeń bezgotówkowych dokonuje się za pomocą: poleceń przelewu, stałych zleceń i kart płatniczych. Natomiast rozliczenia gotówkowe przeprowadza się poprzez operację w kasie banku lub czeków gotówkowych.

BANKOWO-HIPOTECZNA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Wartość nieruchomości określana przez bank, zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Z reguły wartość bankowo-hipoteczna nie przekracza wartości rynkowej.

BENEFICJENT

Osoba fizyczna lub prawna, której został udzielony kredyt albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd.

BLOKADA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM

Forma zabezpieczenia wierzytelności banku, najczęściej z tytułu udzielonego kredytu. Bank zostaje upoważniony przez wierzyciela do zablokowania na jego rachunku bankowym podanej kwoty oraz pobrania po upływie określonego terminu środków niezbędnych do pokrycia powstałej wierzytelności. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl