e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


CEDENT

Osoba przekazująca swoje prawa do czegoś lub wierzytelności komuś innemu.

CENA EMISYJNA

usatala ją Ministerstwo Finansów; może być równa, niższa lub wyższa od nominału. Nie może być jednak niższa od ceny zamiany.

CENA SPRZEDAŻY

W przypadku obligacji dwu-, cztero-, oraz dziesięcioletnich cena sprzedaży zawsze jest równa wartości nominalnej, czyli 100 zł; cena sprzedaży trzylatek to cena emisyjna powiększana każdego dnia o wartość naliczonych odsetek.

CENA ZAMIANY

zgodnie z nią można dokonać zamiany wykupowanych obligacji na papiery nowej emisji; cena zamiany jest zwykle niższa od ceny emisyjnej; na razie występuje tylko przy dwulatkach.

CESJA PRAW

Zabezpieczenie polegające na przeniesieniu na rzecz banku praw przysługujących kredytobiorcy.

CESJA UBEZPIECZENIA

Przeniesienie na rzecz banku praw przysługujących Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia.

CREDIT SCORING

Metoda oceny zdolności kredytowej stosowana przy kredytach konsumpcyjnych. Metoda ta polega na przyznawaniu wnioskodawcy punktów na podstawie jego danych osobistych i majątkowych.

CZEKI

Czek jest to pisemne polecenie wydane bankowi przez właściciela rachunku , aby wypłacił określoną kwotę pieniężną ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Czeki są wystawiane na formularzach wydawanych przez banki i muszą zawierać nazwę \"czek\", bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej kwoty pieniężnej, oznaczenie miejsca płatności i banku, który ma zapłacić oraz datę wystawienia i podpis wystawcy. Okres ważności czeku wynosi 10 dni od daty wystawienia. W Polsce czek wykorzystuje się przeważnie do rozliczeń gotówkowych (wypłaty gotówki z banku). Uprawnia on wymienioną w nim osobę (czek imienny) lub okaziciela (czek na okaziciela) do podjęcia gotówki z banku. Rzadziej wykorzystuje się natomiast czek do rozliczeń bezgotówkowych, do których służy czek rozrachunkowy. Jest to dyspozycja jaką wystawca czeku udziela bankowi, aby obciążał jego rachunek kwotą na jaką ów czek został wystawiony i przelał tą kwotę na rachunek posiadacza czeku. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl