e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


FUNDUSZE AKCJI

Uważane są za najbardziej ryzykowne. Portfel inwestycyjny składa się w większości z akcji. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, w czasie bessy zazwyczaj generują duże straty.

FUNDUSZE III FILARU

Środki Funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, charakteryzujące się wysokim stopniem bezpieczeństwa, w papiery wartościowe o niskim stopniu ryzyka, w tym papiery emitowane przez Skarb Państwa oraz samorządy terytorialne. Część środków utrzymywana jest na lokatach bankowych.

FUNDUSZE MIESZANE

Są odmianą funduszy zamkniętych; podstawową różnicą jest możliwość wykupienia certyfikatów na żądanie uczestnika .

FUNDUSZE OTWARTE

Posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek uczestnictwa reprezentujących jednakowe prawa majątkowe; mogą zbywać jednostki udziałowe bez ograniczeń.

FUNDUSZE PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się głównie w różnego rodzaju obligacje Skarbu Państwa o dłuższym terminie wykupu, obligacje komunalne, a częściowo także w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz nie inwestuje w akcje. Jest przeznaczony dla osób, które chcą gromadzić oszczędności przez dłuższy czas, a jednocześnie nie akceptują podwyższonego ryzyka związanego z zakupem akcji.

FUNDUSZE PRYWATYZACJI

Fundusze zajmujące się inwestycjami w papiery wartościowe związane z Programem Powszechnej Prywatyzacji (akcje NFI, akcje spółek uczestniczących w tym programie). Ponieważ w portfelu znajdują się przeważnie akcje, fundusze te należą do grona bardziej ryzykownych.

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

Fundusze takie inwestują najczęściej w bezpieczne krótkoterminowe papiery wartościowe jakimi są bony skarbowe, obligacje mające do wygaśnięcia nie więcej niż rok, lub inne krótkoterminowe papiery wartościowe, takie jak bony komercyjne przedsiębiorstw i lokaty. Stopa zwrotu powinna jednak przekroczyć wysokość oprocentowania korzystnych lokat. Są to najbardziej bezpieczne fundusze.

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

W tych funduszach zarządzający dążą do zapewnienia regularności uzyskiwanych dochodów; główne inwestycje to obligacje i bony skarbowe. Niektóre fundusze tego typu maja także pewną część swoich aktywów w akcjach co zbliża je do funduszy zrównoważonych.

FUNDUSZE ZAMKNIĘTE

Emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i nie podlegają odkupieniu przez fundusz; polityka inwestycyjna prowadzona przez te fundusze jest bardziej ryzykowana i swobodniejsza niż w przypadku funduszy otwartych; możliwe jest na przykład inwestowanie dodatkowo w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, waluty, transakcje terminowe oraz prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat.

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

Są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi i funduszami papierów wierzycielskich. Celem jest stabilne i długoterminowe zwiększanie wartości aktywów poprzez ich aktywne inwestowanie w papiery wartościowe zarówno związane z podwyższonym ryzykiem jak i papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Aktywa w części inwestowane są w papiery wartościowe o charakterze udziałowym( akcje), nie więcej jednak niż 60% wartości aktywów, i charakterze dłużnym(obligacje). 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl