e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


KAPITALIZACJA ODSETEK

Kapitalizacja polega na dopisywaniu przez bank odsetek do kwoty lokaty klienta, co powoduje ich przekształcenie w kapitał. W związku z tym w następnym umownym okresie odsetki będą naliczane od wyższej kwoty.

KAPITALIZACJA ODSETEK

doliczanie odsetek od obligacji do wartości nominalnej i traktowanie tej sumy jako podstawy do naliczania zysku w kolejnym okresie odsetkowym. Dotyczy to obligacji dwuletnich i dziesięcioletnich.

KAPITAŁ POCZĄTKOWY

Są to pieniądze, które zgromadziliśmy w ZUS-ie przed zreformowaniem systemu emerytalnego. Suma tych pieniędzy zostanie wyliczona na dzień 1 stycznia 1999 roku dla wszystkich osób, które pracowały zawodowo przed tą datą. Na podstawie kapitału początkowego oraz późniejszych składek ZUS obliczy emeryturę z pierwszego filaru.

KARENCJA

Ustalony okres czasu, w którym Kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty kapitału kredytu, a jedynie do spłaty rat odsetkowych.

KARTA BANKOMATOWA

Karta bankomatowa służy tylko i wyłącznie do użytku w bankomacie (wypłata gotówki, sprawdzenie salda, zasilenie telefonu, funkcja depozytowa), nie może być używana do płatności w sklepie, ani do wykonywania innych operacji. Takie karty są coraz mniej popularne na rynku ze względu na ich ograniczoną funkcjonalność, należą jednak do bezpiecznych właśnie ze względu na brak możliwości zapłaty tą kartą

KARTA DEBETOWA

Karta, która pozwala na dokonywanie płatności do wysokości salda na rachunku posiadacza karty. Oznacza to, że równocześnie z transakcją następuje obciążenie rachunku posiadacza karty co najwyżej do wysokości salda.

KARTA KREDYTOWA

Karta, która umożliwia posiadaczowi korzystanie ze środków do wysokości limitu kredytowego określonego przez bank. Bank określa termin spłaty części lub całości płatności dokonywanych kartą. Termin spłaty zadłużenia określa bank i zazwyczaj jest to 25-30 dni od daty otrzymania wyciągu zawierającego informacje o transakcjach przeprowadzonych w poprzednim okresie. Często wyposażona jest w \"grace period\" czyli okres, w którym odsetki nie są naliczane. Po tym czasie zaciągnięty kredyt jest oprocentowany, a posiadacz jest zobowiązany tylko do spłaty minimalnej, określonej przez bank kwoty. Warto wiedzieć, że karta kredytowa nie musi być powiązana z kontem i że wyjęcie gotówki z bankomatu od razu jest oprocentowane w przeciwieństwie do transakcji bezgotówkowych.

KARTA OBCIĄŻENIOWA

(charge) karta, umożliwiająca posiadaczowi zaciągnięcie u emitenta karty kredytu kupieckiego, czyli odroczenia terminu płatności za nabyte towary i usługi. Uiszczenie należności następuje na koniec okresu rozliczeniowego na podstawie specjalnego zestawienia wydatków. Karta obciążeniowa posiada zbliżone zasady funkcjonowania do karty kredytowej. Karta może posiadać określony limit wydatków, bank może również wydać kartę bez górnego limitu wydatków (pod warunkiem, iż posiadacz terminowo reguluje wszelkie swoje zobowiązania). Raz w miesiącu bank wysyła zestawienie transakcji wykonanych z użyciem karty. Posiadacz karty zobowiązany jest spłaty całości zadłużenia (nie można spłacić tylko części) w określonym czasie, np. w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania zestawienia. Posiadacz karty może w ciągu miesiąca wykonywać transakcje do wysokości limitu (niezależnie od kwoty jaka znajduje się na jego rachunku). Określonego dnia, bank sumuje wszystkie transakcje wykonane z użyciem karty i samodzielnie obciąża kwotą transakcji rachunek posiadacza karty.

KARTA PŁASKA

Na karcie płaskiej dane: nazwisko właściciela, nr karty i data ważności są nadrukowane a nie wytłoczone. Wszystkie transakcje takimi kartami muszą być autoryzowane. Kart płaskich można używać wyłącznie w elektronicznych terminalach i bankomatach. Dla nielicznych kart płaskich dopuszczalne są też transakcje zdalne (np. internetowe). Popularne karty tego typu to Visa Electron, Maestro i Polcard Bis.

KARTA PŁATNICZA

(bankowa) plastikowa karta z paskiem magnetycznym używana w płatnościach dokonywanych ręcznie (za towary i usługi) lub automatycznie, np. VISA CLASSIC. Mogą się o nią ubiegać posiadacze kont osobistych. Z teoretycznego punktu widzenia jest przeciwieństwem bankomatowej. Karta ta służy tylko do dokonywania płatności, a nie operacji w bankomatach, więc nie musi mieć PIN-u. W praktyce takie karty właściwie nie istnieją, a określenie \"karta płatnicza\" często jest używane jako synonim wszystkich kart bankowych, którymi można dokonywać transakcji bezgotówkowych.

KARTA WIRTUALNA

Karta wirtualna jest przeznaczona do dokonywania płatności bez fizycznego udziału karty, czyli transakcji typu MOTOIO (Mail Order, Telephone Order, Internet Order). Taką kartą nie możemy dokonać transakcji w zwykłym punkcie handlowo-usługowym. Do karty nie jest także generowany kod PIN, a jedynie generowane kody weryfikujące o nazwie CVC2 lub CVV2. Istnieją dwa typy takich kart - zwykłe papierowe i plastikowe, niczym się one jednak poza formą nie różnią.

KARTA WYPUKŁA

Karta tłoczona, karta embosowana posiada wyraźnie wypukłe cyfry i litery: pełny numer karty (dla VC i MC jest to zawsze 16 cyfr), ważność karty oraz nazwę posiadacza. Używa się ich zarówno w terminalach elektronicznych, jak i bez obecności terminali, czy nawet bez fizycznej obecności karty. Do wykonania transakcji wystarczy numer karty.

KASA MIESZKANIOWA

Kasa mieszkaniowa, specjalizuje się w finansowaniu budownictwa, podobnie jak bank hipoteczny. Kasy mieszkaniowe prowadzą imienne rachunki oszczędnościowo-kredytowe oraz udzielają kredytów na cele mieszkaniowe. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym jest niższe niż lokat bankowych, lecz członkostwo w kasie mieszkaniowej daje prawo do zaciągnięcia nisko oprocentowanego kredytu. Jeśli zdecydujesz się oszczędzać w kasie mieszkaniowej, to po upływie umownego okresu oszczędzania uzyskasz prawo do otrzymania kredytu. Jego kwota nie może być wyższa niż 150% zebranych oszczędności powiększonych o odsetki. Założenie rachunku w kasie mieszkaniowej oraz dokonywanie stałych wpłat upoważni Cię do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

KIR (KRAJOWA IZBA ROZLICZENOWA)

Izba zajmująca się standaryzacją systemu rozliczeń międzybankowych.

KOD SWIFT

Jest to 8 literowy kod, przy pomocy którego można zidentyfikować instytucję finansową, kod ten ułatwia realizację przelewów międzynarodowych.

KREDYT BUDOWLANY

Kredyt na finansowanie inwestycji mieszkaniowych udzielany na okres budowy.

KREDYT DENOMINOWANY (INDEKSOWANY)

Kredyt udzielony w walucie polskiej przeliczonej na wybraną walutę obcą wg aktualnego kursu.

KREDYT HIPOTECZNY

Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka, oprocentowany jest wg stóp procentowych odpowiednich dla wybranej waluty.

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt, którego celem jest sfinansowanie nakładów potrzebnych do powiększenia lub stworzenia zasobów środków trwałych. Z tej formy kredytu mogą być finansowane inwestycje materialne (zakup nieruchomości, maszyn), niematerialne (zakup papierów wartościowych, patentów, licencji) oraz finansowe (zakup akcji w spółce).

KREDYT KONSUMPCYJNY

Kredyt, którego celem jest sfinansowanie zakupu dóbr konsumpcyjnych przez osoby prywatne, np. na zakup samochodu.

KREDYT KUPIECKI

Kredyt udzielany kupującemu bezpośrednio przez sprzedawcę. W praktyce jest odroczeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi. Odbywa się bez pośrednictwa banku.

KREDYT LOMBARDOWY

Kredyt udzielany przez banki osobom fizycznym, a zwłaszcza firmom, pod zastaw papierów wartościowych, ruchomości (np. samochody, maszyny, urządzenia) i nieruchomości (grunty, budynki). Kredyt ten charakteryzuje się niższą stopą oprocentowania niż kredyt zwykły.

KREDYT OBROTOWY

Kredyt, którego celem jest sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, np. zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia lub kontynuowania produkcji.

KREDYT RATALNY

Kredyt konsumpcyjny spłacany zazwyczaj w okresie od 1 do 3 lat. Przeznaczony jest na zakup towarów konsumpcyjnych, artykuły gospodarstwa domowego trwałego użytku czy pojazdy samochodowe.

KREDYT REFINANSOWY

Kredyt udzielany w celu spłaty istniejącego kredytu lub sfinansowania innych, poniesionych uprzednio przez Kredytobiorcę kosztów.

KREDYT REWOLWINGOWY (ODNAWIALNY, REWOLWING)

Kredyt, który po spłaceniu daje możliwość ponownego wykorzystania w ramach limitu.

KREDYT W RACHUNKU

Kredyt w ROR jest to rodzaj kredytu krótkoterminowego udzielanego bezpośrednio w rachunku. Kredytowanie w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym jest korzystne dla banku i kredytobiorcy gdyż upraszcza czynności banku umożliwiając elastyczne kredytowanie w zależności od sytuacji płatniczej kredytobiorcy, który oszczędza na odsetkach, ponieważ wpływy na rachunek zmniejszają automatycznie jego zadłużenie. Sposób udzielania tego kredytu powoduje, że nie może być on powiązany z określonym celem, lecz służy do utrzymania bieżącej płynności. Spłata wykorzystanego kredytu następuje w umownym terminie z najbliższych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem innych kredytów.

KREDYTOBIORCA

Osoba fizyczna, z którą Bank podpisał umowę o kredyt, przy czym osoba ta stanie się, po dokonaniu transakcji zakupu, właścicielem przedmiotu kredytowania. Kredytobiorca może być jeden lub może ich być kilku.

KREDYTY DŁUGOTERMINOWE

Kredyty długoterminowe prawie zawsze oprocentowane są według stopy. Czasem zdarza się, że kredyty hipoteczne (zwykle długoterminowe - do 27 lat) przez pewien okres są oprocentowane według stopy stałej, ale są to raczej wyjątki.

KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE

Kredyty krótkoterminowe oprocentowane są zarówno według stopy stałej, jak i zmiennej. Stała stopa jest korzystnym wyjściem, jeśli spodziewamy się, że stopy procentowe będą rosły oraz jeśli wolimy płacić jednakową kwotę każdego miesiąca. Maksymalnym terminem, na jaki można pożyczyć pieniądze według stopy stałej, jest najczęściej 12 miesięcy.

KSIĘGA WIECZYSTA

Dokument prawny prowadzony przez sądy rejonowe, określający stan prawny danej nieruchomości. Zawiera informacje o właścicielu nieruchomości, lokalizacji, ograniczeniach w jej użytkowaniu (np. służebnościach,) obciążeniach w tym wpisanych hipotekach. Księga wieczysta zakładana jest dla nieruchomości np.: na wniosek właściciela działki gruntu lub osoby, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe, a także na wniosek organu administracji państwowej lub z urzędu. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl