e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


LIBOR (London Inter-bank Offered Rate)

Średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Londynie są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w dolarach amerykańskich na ustalony okres. Wartość stóp procentowych ustalana jest zgodnie z definicją uchwaloną przez Brytyjskie Stowarzyszenie Bankowców (http://www.bba.org.uk/public/libor/41635/44210) i publikowana codziennie o godzinie 11:00 czasu londyńskiego, m.in. na stronie LIBOR01 serwisu Reuters.

LIMIT DEBETU

Maksymalna kwota przekroczenia salda rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, związanego z daną kartą.

LIMIT KREDYTOWY

Maksymalna wysokość kredytu, którą może dysponować kredytobiorca.

LINIA DYSKONTOWA

Limit kredytowy przyznawany klientowi przez bank. Klient może dyskontować w danym banku weksle (do oznaczonej wysokości) w okresie obowiązywania umowy o linię dyskontową. Mogą być dwa rodzaje: linia odnawialna (każda wpłata na rachunek bieżący powoduje odnowienie limitu) i nieodnawialna (każda wartość zdyskontowanego weksla pomniejsza kwotę limitu przyznanego do wykorzystania).

LINIA KREDYTOWA

Określa maksymalną wysokość środków udostępnianych przez bank do dyspozycji klienta, który zobowiązuje się do ich spłaty po upływie określonego terminu. Bank nie może oczekiwać regularnej spłaty tego kredytu, ponieważ wykorzystanie linii może się zmieniać w czasie.

LIST ZASTAWNY

Papier wartościowy stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego okazicielowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy oraz wypłacenia - w przewidzianych umową terminach i wysokości - odsetek od tej sumy. List zastawny jest papierem o stałym zazwyczaj oprocentowaniu, będący przedmiotem obrotu giełdowego. Emisja listów zastawnych, gwarantowanych własnym majątkiem, jest źródłem gromadzenia przez bank hipoteczny kapitałów, pożyczanych następnie inwestorom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pod zastaw hipoteczny.

LOKATA DYNAMICZNA (PROGRESYWNA)

Lokata dynamiczna to potoczna nazwa terminowego depozytu bankowego oprocentowanego progresywnie, co oznacza że stopa procentowa wzrasta wraz długością utrzymywania depozytu. Najczęściej przyjmuje się 14- i 30-dniowe szczeble wzrostu stopy procentowej, przy deklarowanym okresie lokowania od 3 do 12 miesięcy. W przypadku wycofania depozytu, przed deklarowanym terminem wypłacane są odsetki odpowiednie do okresu utrzymywania depozytu.

LOKATA RENTIERSKA

Lokata ta jest szczególnym rodzajem lokaty terminowej, której charakterystyczną cechą jest to, iż naliczane od niej odsetki nie podlegają kapitalizacji lecz są do dyspozycji właściciela rachunku. Lokata tego typu jest korzystna dla osoby posiadającej duże środki w banku, a naliczane odsetki przeznacza na bieżące płatności. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl