e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Udzielane przez bank odroczenie płatności na prośbę dłużnika, który w danym czasie nie może dotrzymać swoich zobowiązań, ale spodziewa się, że w przyszłości będzie to możliwe. W czasie odroczenia terminu płatności odsetki nadal narastają.

ODSETKI

Jest to dla banku koszt pozyskania kapitałów (np. depozyty bankowe) przez zaciągnięcie zobowiązań wobec klientów bądź też przychodem powstałym w wyniku udostępniania przez bank kapitałów (np. kredyty). Na wysokość odsetek pobieranych lub płaconych ma wpływ wysokość stopy procentowej oraz wielkość kapitału i czas na jaki został on udostępniony. Odsetki mogą być obliczane na rózne sposoby: 1. odsetki proste, obliczane od podstawy oprocentowania (kapitału) po upływie okresu na jaki została złożona lokata bądź udzielony kredyt i pobierane po ich naliczeniu, 2. odsetki składane, po okresie oprocentowania obliczone odsetki dolicza się do kapitału i następuje kapitalizacja odsetek, a od powiększonej sumy oblicza odsetki za następny okres oprocentowania; przy tej metodzie obliczania odsetek ich wysokość sukcesywnie wzrasta, gdyż są obliczane od coraz wyższej podstawy oprocentowania, 3. dyskonto, czyli potrącenie odsetek z góry za cały okres obliczeniowy.

ODSETKI KARNE

Są to dodatkowe opłaty jakie należy uiścić na rzecz banku w przypadku niespłacenia przez kredytobiorcę całego kredytu lub jego raty w terminie ustalonym w umowie kredytowej.

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, hipoteka a także użytkowanie, służebność i zastaw.

OKRES KREDYTOWANIA

Określony w umowie kredytowej czas spłaty kredytu.

OKRES ROZLICZENIOWY

Okres, w którym bank dokonuje zestawienia transakcji dokonanych za pomocą karty.

OPŁATY MANIPULACYJNE

Jednorazowa prowizja, która może być dołączona do rachunku przy udzielaniu kredytu na rachunku bieżącym lub przy pożyczce.

OPROCENTOWANIE

Cena jaką płaci Kredytobiorca Bankowi za pożyczone środki.

OPROCENTOWANIE STAŁE

Oprocentowanie, które nie ulega zmianom w okresie wskazanym w umowie kredytu, bez względu na sytuację rynkową. Oprocentowanie stałe może być ustalane na okres 2, 3, 4 lub 5 lat i po jego upływie renegocjowane.

OPROCENTOWANIE ZMIENNE

Oprocentowanie, które jest uzależnione od sytuacji rynkowej, zmienne co 1 miesiąc, 3 miesiące, lub 6 miesięcy, ustalane w oparciu o obowiązujące na rynku stopy procentowe - WIBOR, LIBOR, EURIBOR.

OŚWIADCZENIE WOLI

Oświadczenie woli, w rozumieniu prawa cywilnego, jest to takie zachowanie się człowieka (które może być również przypisywane osobie prawnej), które wyraża w sposób dostateczny zamiar (wolę) wywołania skutku prawnego, tj. ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego.

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY (OFE)

Jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem działalności ofe jest gromadzenie i inwestowanie środków zebranych na indywidualnych kontach członków funduszu z przeznaczeniem na świadczenie emerytalne. Otwarty fundusz emerytalny jest tworzony i zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (pte). 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl