e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


PEŁNOMOCNICTWO DO WYKONANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Pełnomocnictwo takie funkcjonuje w praktyce bankowej w podwójnej roli. W postaci samoistnej polegające np. na nieodwołalnym pełnomocnictwie do zbycia jakiejś rzeczy kredytobiorcy w jego imieniu i na rachunek jego zadłużenia kredytowego, jeżeli popadnie on w zwłokę w spłacie kredytu, lub w powiązaniu z innym zabezpieczeniem, np. ustanowieniem blokady na rachunku bankowym bądź zawarciem umowy poręczenia, jeżeli poręczyciel posiada rachunek w banku.

PEŁNOMOCNICTWO NA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWYM

Pełnomocnictwo na rachunku oszczędnościowym może być udzielone przez właściciela rachunku jako: pełnomocnictwo ograniczone, w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez właściciela rachunku, pełnomocnictwo bez ograniczeń, w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim samym zakresie jak właściciel rachunku, z likwidacją rachunku włącznie. Osoba zagraniczna może być również pełnomocnikiem uprawnionym do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym w zakresie przewidzianym w przepisach dewizowych. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo wygasa wskutek odwołania i śmierci właściciela rachunku lub pełnomocnika.

PIENIĄDZE ELEKTRONICZNE

Karta bankowa lub inny system dający możliwość płacenia bez konieczności korzystania z pieniędzy w gotówce lub czeku. Pieniądze plastikowe - trak nazywane są wszystkie rodzaje kart bankowych, za pomocą których można dokonywać płatności i pobierać gotówkę.

PIN

Osobisty numer identyfikujący posiadacza karty, który zastępuje jego podpis i jest niezbędny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty. Jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia karty. Kod PIN jest specjalnym numerem składającym się najczęściej z czterech cyfr (w Polsce), który jest generowany przez bank do wydawanej przez niego karty. Kod PIN służy do potwierdzania transakcji wykonywanych w bankomatach i niektórych punktach handlowo-usługowych wyposażonych w specjalne terminale POS. Dokonując transakcji w takich miejscach należy podać kod PIN, który potwierdza, że transakcje wykonuje posiadacz karty. W miejscach gdzie do dokonania transakcji kod PIN nie jest wymagany, sposobem potwierdzenia jest złożenie przez posiadacza karty podpisu zgodnego z wzorem podpisu umieszczonym na karcie.

PODSTAWOWA STOPA PROCENTOWA

Stopa oprocentowania kredytów ustalana decyzją banku.

POLECENIE PŁATNOŚCI

Przekazane bankowi, polecenie klienta, do dokonania płatności na korzyść wskazanej osoby. Przy poleceniu zapłaty przesyłany jest elektroniczny dokument obciążenia rachunku dłużnika. Operację obciążenia zleca w swoim banku operator, a faktura jest przesyłana pocztą na adres abonenta. Następnie bank operatora poprzez pierwszą sesję ELIXIR przesyła operację do banku dłużnika. Jeśli bank dłużnika stwierdza, że nie może wykonać obciążenia na rachunku dłużnika, to trzecią sesją ELIXIR wysyła do banku operatora odpowiedź z kodem problemu. Jeśli wszystko jest w porządku rachunek bankowy operatora zostaje uznany na plus.

POLECENIE PRZELEWU

Polecenie przelewu jest formą rozliczeń bezgotówkowych, polegającą na wydaniu bankowi przez właściciela rachunku polecenia przelania określonej kwoty z jego rachunku na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku. Polecenia przelewu używa się do regulowania zobowiązań. Aby dokonać zapłaty w formie polecenia przelewu niezbędne jest posiadanie rachunku bankowego, przez osobę na rzecz, której dokonujemy płatności. Polecenie przelewu może być odwołane pisemną decyzją zleceniodawcy, jeżeli bank nie obciążył jeszcze jego rachunku.

PORĘCZENIE CYWILNE

W oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (art.876 - 887 K.c.) w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał zobowiązania.

POS

Urządzenie do elektronicznej obsługi transakcji znajdującej się u akceptanta kart.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE (PTE)

Powszechne Towarzystwo Emerytalne to spółka akcyjna, powołana specjalnie do tego, aby zarządzać i administrować Otwartym Funduszem Emerytalnym. Zatrudnia specjalistów, którzy inwestują pieniądze zgromadzone przez członków danego OFE.

POŻYCZKA

Umowa, na mocy której pożyczkodawca stawia określoną kwotę lub rzecz do dyspozycji pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje się do jej zwrotu po upływie określonego terminu. Pożyczka zwykle udzielana jest bez wskazania konkretnego celu.

POŻYCZKA GOTÓWKOWA

Pożyczka z reguły maksymalnie do 12 miesięcy, z oprocentowaniem ustalonym dla całego terminu objętego pożyczką. Pożyczoną sumę podejmuje się jednorazowo i również jednorazowo należy ja spłacić z końcem terminu umowy.

POŻYCZKA LOMBARDOWA

Pożyczka, która jest udzielana pod zastaw papierów wartościowych oraz wartościowych przedmiotów o charakterze użytkowym, jak biżuteria czy obrazy.

PROLONGATA

Wydłużenie okresu kredytowania poza termin określony w umowie, co wiąże się z określeniem nowej liczby i wysokości rat lub zmianą terminu płatności rat kapitałowych kredytu oraz określeniem nowej ich liczby i wysokości.

PROMESA KREDYTOWA

Zobowiązanie banku do udzielenia kredytu po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tym dokumencie w określonym terminie.

PROWIZJA

Wynagrodzenie za usługi i czynności bankowe wykonywane przez bank na rzecz klienta. Prowizje ustalane procentowo w stosunku do wartości usług albo odgórnie narzucone przez bank w Tabeli Opłat i Prowizji.

PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE

Prowizje i opłaty bankowe są pobierane w granicach określonych bankowymi taryfami prowizji i opłat, które banki obowiązkowo ogłaszają w miejscu ogólnie dostępnym. W indywidualnych przypadkach bank może doliczyć rzeczywiste, dodatkowo ponoszone koszty zleconej mu czynności. Tabele prowizji i opłat wskazują także bezpłatne usługi bankowe. Prowizje i opłaty bankowe są pobierane przez bank przy indywidualnej operacji lub okresowo, mogą obciążać rachunek klienta lub być opłacane w gotówce. W praktyce opłaty bankowe stanowią zwrot bezpośrednich kosztów banku (za druki, wydanie kart itp.). Prowizje banki, natomiast pobierają za określone operacje (za udzielenie kredytu, prowadzenie rachunku, skupu czeków itp.). Niezależnie od prowizji banki mogą obciążać klientów opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, a także prowizjami i opłatami banków pośredniczących przy wykonywaniu zleconych im operacji.

PRZEDTERMINOWY WYKUP

Możliwość wcześniejszego wycofania się z inwestycji; operację taką można zlecić w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji w PKO BP (dotyczy obligacji dwu-, cztero-, oraz dziesięcioletnich).

PRZEWALUTOWANIE

Oznacza możliwość zmiany waluty kredytu na inną walutę w okresie kredytowania; najczęściej operacja ta obarczona jest dodatkową prowizją bankową. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl