e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


WARTOŚĆ NOMINALNA OBLIGACJI

Wartość, od której naliczane są odsetki; dla obligacji skarbowych oferowanych w sieci PKO BP wartość nominalna wynosi 100zł.

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA

Jest to spłata kredytu dokonywana przed określonym w umowie kredytowej terminem płatności.

WEKSEL WŁASNY IN BLANCO

Prawna forma zabezpieczenia spłaty kredytu - jest to papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej przez wystawcę weksla, którym może być kredytobiorca lub osoba trzecia.

WIBOR (Warsaw Inter-bank Offered Rate)

Średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres. Wartość stóp procentowych ustalana jest zgodnie z \"Regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID\" uchwalonym przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych - Forex i publikowana codzinnie o godzinie 11:00 czasu warszawskiego, m.in. na stronie WIBO serwisu Reuters.

WIERZYTELNOŚĆ(NALEŻNOŚĆ)

Wierzytelność uprawnieniem osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od dłużnika świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Należności banku wynikają z zaangażowania gromadzonych środków obcych i funduszy własnych banku w różnych operacjach aktywnych, wśród których najważniejsze są udzielane kredyty, posiadane papiery wartościowe i lokaty na międzybankowy rynku pieniężnym. Wśród banku należności wyróżnia się: należności krótkoterminowe, których okres spłaty nie jest dłuższy niż rok, średnio- i długoterminowe, których okres spłaty wynosi powyżej roku.

WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY

Wkłady oszczędnościowe są to środki pieniężne ludności gromadzone w bankach. Są one podstawowym źródłem działalności kredytowej prowadzonej przez banki. Wkłady oszczędnościowe gromadzone są w złotych i walutach, jako wkłady a\'vista i lokaty terminowe.

WKŁAD WŁASNY

Udział Kredytobiorcy w całkowitym koszcie finansowanej inwestycji. Środki, które wnosi Kredytobiorca mogą obejmować: środki pieniężne, wartość przedpłat, rat, zadatków wniesionych na poczet zakupu/wykupu nieruchomości, koszty poniesione przez Wnioskodawcę, związane z realizowaną inwestycją i zaakceptowane przez Bank (do kosztów tych nie zalicza się kosztów związanych z uzyskaniem kredytu, tj. kosztu wyceny lub ekspertyzy określającej bankowo - hipoteczną wartość nieruchomości, kosztów opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczeń, prowizji, opłat bankowych itp.).

WNIOSEK KREDYTOWY

Składany przez Kredytobiorcę na formularzu bankowym wniosek o udzielenie kredytu.

WSPÓLNOTA MAJĄTKOWA

Wspólność jaka powstaje pomiędzy małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmująca cały ich dorobek. Małżonkowie odpowiadają wspólnym majątkiem za swoje zobowiązania, także te, które zostają zaciągnięte tylko przez jednego z nich. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl