e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Zasady Korzystania
Zasady korzystania z serwisu e-Pieniadz.pl

1. DEFINICJE

1. Serwis finansowo . prawny e-Pieniądz zwany w dalszej części Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo : Konrad Lenart e.Pieniądz z siedzibą przy ul. Fasolowej 36/61 w Warszawie, wpisanym w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem: 41974.
2. Użytkownik . osoba, korzystająca nieodpłatnie ze wszelkich danych umieszczonym na stronie internetowej Serwisu.
3. Zamawiający . osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wysłała prawidłowo wypełniony formularz, umieszczony na stronie internetowej Serwisu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis jest bezpłatny (oprócz świadczenia odpłatnych usług prawnych) i skierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych zagadnieniami finansowymi, a także osób zainteresowanych prawem oraz pragnących skorzystać z profesjonalnej usługi prawnej.
2. Serwis e-Pieniądz legitymuje się odpowiednią dokumentacją, uprawniającą go na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych.
3. Serwis e- Pieniądz posługuje się danymi pochodzącymi z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł.
4. Wszystkie treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny (nie dot. usług prawnych). Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronie internetowej Serwisu informacji podejmowane są na odpowiedzialność Użytkownika serwisu bądź Zamawiającego. Serwis nie odpowiada również za szkody lub straty wyrządzone Użytkownikowi, Zamawiającemu lub osobą trzecim, powstałe na skutek wykorzystania w jakichkolwiek sposób tych informacji, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji finansowych. Ewentualne ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu ponosi w pełni Użytkownik lub Zamawiający. (nie dot. usług prawnych).
5. Serwis e- Pieniądz zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by dane prezentowane w Serwisie były aktualne, kompletne zgodne ze stanem faktycznym. Serwis jednak nie gwarantuje w pełni, iż dane spełniają wyżej wymienione kryteria , w związku z czym nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
6. Poglądy, komentarze oraz opinię umieszczone na stronie internetowej Serwisu mają jedynie charakter opiniodawczy, stanowiący wyraz wiedzy i subiektywnych odczuć ich autorów i jedynie w taki sposób winny być interpretowane.
7. Teksty tworzone przez Serwis zawierające praktyczne porady związane z tematyką finansową lub prawną nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego Użytkownika.
8. Serwis e-Pieniądz oświadcza, iż wszelkie informacje publikowane na łamach strony internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów ustawy o obrocie papierami wartościowymi, z wyłączeniem danych dotyczących usług prawnych.

3. PRAWA AUTORSKIE

1. Serwis e-Pieniądz oświadcza, iż na swojej stronie internetowej zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały. Jednocześnie Serwis informuje, iż przyjęty układ i dobór kolorów, stanowi przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
2. Serwis e-Pieniądz zastrzega sobie wszelkie prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie, podlegających w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.)
3.W celu wykorzystywania danych z Serwisu w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych Użytkownik musi uzyskać uprzednią, wydawaną każdorazowo pisemną zgodę prze Serwis.

4. REKLAMA

1. Serwis e-Pieniądz oświadcza, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść reklam emitowanych na stronie Serwisu. Wszelkie ewentualne roszczenia, w tym zakresie, należy kierować bezpośrednio do reklamodawcy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy dokument . Zasady korzystania z Serwisu. wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2006.
2. Serwis e-Pieniądz zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień powyższego dokumentu. Informację o ewentualnej zmianie regulaminu pojawią się na stronie internetowej Serwisu.


 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl