e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > e-Porady Prawne > e-Partnerzy

1. Jakie obowiązują mnie koszty sądowe przy kredycie hipotecznym?
Od 2 marca 2006 roku weszły w życie nowe przepisy określające koszty sądowe w sprawach cywilnych (ustawa z dn. 28 lipca 2005r., Dz.U. 167, poz. 1398.) Ustawa wprowadza uproszczony system opłat za wpis w Księgach Wieczystych co wpływa na obniżenie kosztów towarzyszących udzieleniu kredytu. założenie Księgi Wieczystej (opłata 60 PLN); wpis własności, użytkowania wieczystego (opłata 200 PLN); wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha (opłata 150 PLN); wpis ograniczonego prawa rzeczowego - w tym Hipoteki (opłata 200 PLN) ; wpis hipoteki łącznej, niezależnie od tego czy niosek obejmuje jedną czy więcej Ksiąg Wieczystych (opłata 200 PLN); zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego – w tym hipoteki (opłata 150 PLN); wykreślenie wpisu (½ kwoty pobranej od wniosku za wpis).

2. Jak właściwie przygotować pozew?
By właściwie przygotować pozew należy spełnić kilka wymogów formalnych, stawianych przez przepisy prawne. Przede wszystkim, przed przystąpieniem do pisania pozwu należy zapoznać się z interesującymi nas przepisami prawa ( na które będziemy mogli się powoływać w uzasadnieniu) i zastanowić się nad argumentacją, na której chcemy się oprzeć. Przygotowanie prawidłowego pozwu składa się z czterech kroków. Pierwszy z nich polega na wybraniu właściwego sądu. Może to być sąd rejonowy bądź okręgowy, w zależności od rodzaju pozwu, rodzaju postępowania, wartości przedmiotu sporu itp. Kolejny krokiem jest wskazanie powoda ( czyli osoby uprawnionej to wystąpienia z powództwem), a także wskazanie pozwanego ( czyli osoby, która jest druga stroną procesową, pod której adresem kierujemy swoje roszczenie). Przy wskazaniu powoda i pozwanego należy umieścić podstawowe informacje, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania dwóch stron procesowych. Następnie należy w sposób jasny i rzeczowy sformułować swoje żądania ( tj. wskazać sądowi czego się domagamy), a następnie sporządzić jasne i rzetelne uzasadnienie, w którym powołujemy się na różnego rodzaju dowody, które należy przedłożyć wraz z pozwem do sądu.

3. Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka?
Obowiązek taki powstaje w sytuacji, gdy dziecko nie ma własnych dochodów, które wystarczały by mu na pokrycie kosztów własnego utrzymania. Przesłanką wygaśnięcia takiego obowiązku nie jest wiek czy osiągnięcie określonego stopnia wykształcenia, lecz jedynie okoliczność, iż dziecko może utrzymać się samodzielnie.

4. Komu przysługuje wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych?
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, który kierujemy do właściwego sądu, w którym toczy się nasze postępowanie, może wnieść osoba fizyczna, która złoży stosowne oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek taki musi zawierać szczegółowe dane o dochodach, stanie rodziny wraz z dowodami na ich poparcie. Taki sam wniosek przysługuje również osobą prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Ale w tym celu muszą złożyć zapewnienie, że nie mają dostatecznych środków, by ponieść te koszty i to udowodnić.

5. Jaka jest różnica między dziedziczeniem ustawowym a testamentowym?
Dziedziczenie testamentowe polega na tym, iż na podstawie testamentu sporządzonego przez testatora ( osobę, która rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci) dokonuje się przekazania swojego majątku na rzecz spadkobierców. Testator sam decyduje co komu przekaże i w jakiej części. Natomiast w przypadku, gdy nie został sporządzony żaden testament dochodzi do dziedziczenia ustawowego, szczegółowo określonego przez przepisy prawa cywilnego. Dziedziczenie ustawowe następuje również, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo, gdy żadna z osób powołanych do spadku nie chciała go przyjąć, a także wtedy gdy spadkobierca nie dożył otwarcia spadku. W pierwszej kolejności powołani są do dziedziczenia z ustawy dzieci spadkodawcy oraz małżonek spadkodawcy. W drugiej kolejności dziedziczą, gdy nie ma zstępnych spadkodawcy, dziedziczy małżonek wraz z rodzicami i rodzeństwem spadkodawcy. Dalsza kolejność dziedziczenia opisuje szczegółowo kodeks cywilny.

6. Kiedy mogę skorzystać z urlopu wychowawczego?
Urlop wychowawczy ma na celu sprawowanie opieki nad małoletnim dzieckiem. Może być on wykorzystany przez pracownika ( zarówno rodziców jak i opiekunów dziecka) do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Jeżeli jednak dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia posiada orzeczenie o niesprawności lub stopniu niesprawności z powodu złego stanu zdrowia, pracownik w tej sytuacji również będzie mógł skorzystać z urlopu wychowawczego.

7. Kiedy i w jakim wymiarze przysługuje zwolnienie okolicznościowe?
Zwolnienie okolicznościowe związane jest z ważnymi wydarzeniami osobistymi lub rodzinnymi dla pracownika. W tym celu, pracownik na czas bezpośrednio związany z owymi wydarzeniami ma prawo do: - zwolnienia w wymiarze 2 dni- w przypadku ślubu pracownika lub narodzin jego dziecka, - zwolnienia w wymiarze 2 dni – w przypadku pogrzebu rodziny w I stopniu pokrewieństwa, - zwolnienia w wymiarze 1 dnia – w przypadku ślubu dziecka pracownika, - zwolnienia w wymiarze 1 dnia – w przypadku śmierci rodziny w II stopniu pokrewieństwa i powinowactwa.

8. Kiedy przysługuje mi prawo złożenia wniosku o zwrot nadpłaty podatku?
Prawo takie przysługuje w sytuacji, gdy podatnik zapłaci podatek, pomimo tego, iż uzyskał dochód zwolniony od podatku lub gdy okazało się, ze zapłacił podatek w kwocie wyższej od należnej. W celu odzyskania należnych podatnikowi należności należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty podatku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Prawo takie wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jego zwrotu.

9. Kiedy jest wymagane pozwolenie na budowę / rozbiórkę?
Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, która pozwala na rozpoczęcie i kontynuowanie budowy i wykonywanie robót budowlanych. Takie pozwolenie jest wymagane m.in. przy budowie domów jedno i wielorodzinnych, obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną, parkingów dla samochodów osobowych powyżej 10 stanowisk, dużych inwestycji tj. budowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych itp. a także przy wykonywaniu robót budowlanych tj. docieplanie budynków powyżej 12 metrów, remoncie budowli i budynków wpisanych do rejestru zabytków. Natomiast pozwolenie na rozbiórkę, zezwalające na rozebraniu budynku, wymagane jest do podjęcia takich robót w budynkach i budowlanych, wpisanych do rejestru zabytków i podlegających nadzorowi konserwatorskiemu, a także budynki i budowle powyżej 8 metrów wysokości.

10. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy spełnia podstawowy obowiązek państwa wobec obywateli, polegający na dostarczeniu obywatela pieniędzy potrzebnych do poniesienia przez nich wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Przyznawany jest osobą, które spełniają kryteria, pozwalające na uzyskanie dodatku tj. odpowiedniej wysokości dochodów, ( obecnie dochód ten nie może przekraczać kwoty 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, a kwoty 125 % w przypadku gospodarstw wielorodzinnych, liczonych na podstawie dochody z ostatnich 3 miesięcy) i powierzchni mieszkania. Dodatek przysługuje przede wszystkim: najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych; osobom, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; osobom mieszkających w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność; pozostałym osobom zajmującym lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego, a także osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego.

11. Czy składając jakiekolwiek pismo do sądu muszę w załączniku przedłożyć oryginały dokumentów?
Oryginały dokumentów należy złożyć jeżeli przedkłada się sądowi: czeki, weksle, warranty i rewersy. W pozostałych przypadkach można złożyć odpisy oryginałów, jeżeli ich zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza lub reprezentującego nas w sądzie adwokata czy radcę prawnego.

12. Czy każdy ma prawo wglądu do akt sądowych?
Tak, bowiem w sekretariatach sądów są udostępniane akta przede wszystkim dla uczestników konkretnego postępowania, a także osobą, które dostatecznie wykażą celowość przejrzenia interesujących ich akt sądowych. Osoby chcące przejrzeć akta muszą okazać odpowiedni dokument potwierdzający ich tożsamości, a następnie przeważnie w asyście urzędnika sądowego mogą sporządzać i otrzymywać z akt odpisy i wyciągi. Mają też możliwość skopiowania pojedynczych dokumentów z akt, po uzyskaniu uprzedniej zgody urzędnika.

13. Czy pracodawca może zwolnić z pracy kobietę ciężarną?
Pracodawca ma kategoryczny zakaz wypowiedzenia czy rozwiązania umowy o pracę z ciężarną kobietą. Nie może tego również zrobić w trakcie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Od tej zasady jednak istnieje pewien wyjątek. W przypadku zaistnienia przyczyn uzasadniających rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i po uzyskaniu akceptacji organizacji zawodowej pracodawca może pozbawić kobietę pracy. W przypadku umów o prace zawieranych na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, które ulegałyby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulegają przedłużeniu do dnia porodu.

14. Czy można stracić prawo do reprezentowania mnie przez pełnomocnika z urzędu?
Prawo do adwokata czy radcy prawnego z urzędu przyznaje się osobie, która została zwolniona w całości lub części od kosztów sądowych przez sąd lub została z nich zwolniona na mocy ustawy, po uprzednim wystosowaniu przez nią odpowiedniego wniosku do sądu. Prawo do pełnomocnika z urzędu można jak najbardziej utracić, jeżeli okaże się, że okoliczności ( tj. zła sytuacja majątkowa, stan rodzinny), na podstawie których pełnomocnik taki został przyznany, przestały istnieć lub w ogóle nie istniały. Sytuacja taka ma miejsce, gdy osoba uprawniona do pełnomocnika z urzędu otrzyma dobrze płatna pracę lub okazało się, iż osoba zataiła swoje uboczne przychody w celu przyznania jej pełnomocnika z urzędu.

15. Jakie są różnice pomiędzy separacją a rozwodem?
Rozwodem jest orzeczenie rozwiązania małżeństwa przez sąd, na podstawie przesłanki trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Trwały rozkład pożycia definiuję się jako zerwanie więzi między małżonkami w sferze gospodarczej, fizycznej i duchowej. Sąd orzeka o rozwodzie na podstawie żądania małżonków. Po uzyskaniu rozwodu małżonkowie mają prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego oraz założenia nowej rodziny. Natomiast separacja oznacza uchylenie małżeństwa, a nie jego rozwiązanie. O separacji orzeka również sąd na żądanie każdego z małżonków lub obojgu z nich. Ustanowienie separacji między małżonkami nie powoduje uzyskania prawa do zawierania nowych związków małżeńskich ani zakładania nowych rodzin. Należy pamiętać, iż sąd może nie orzec ani rozwodu ani separacji, jeżeli uzna, że wskutek takich orzeczeń ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci. Separacji nie orzeka się również, gdy takie orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Natomiast rozwodu nie stwierdzi sąd, w sytuacji gdy żąda tego małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi z małżonków nie wyraża zgody na rozwód.

16. Czy sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?
Sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek wobec osób, które z własnej winny uchyliły się od obowiązku złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do upadłości wniosku o jej ogłoszenie. Również wierzyciel formułujący wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, może w nim żądać orzeczenie zakazu prowadzenie działalności wobec dłużnika. Sąd może w tych przypadkach orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na okres od trzech do dziesięciu lat, biorąc pod uwagę stopień winny zobowiązanego.


 
Porady Prawnika

Skorzystaj z usług prawnika. Zamów poradę prawną lub pismo procesowe. Szybko i rzetelnie!
jak zamówić poradę

zamów poradę

Najczęściej udzielane porady

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl