e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > e-Porady Prawne > Regulamin


REGULAMIN DZIAŁU PRAWNEGO
SERWISU FINANSOWO- PRAWNEGO E-PIENIĄDZ


1.DEFINICJE

1. Porada prawna lub pytanie prawne - zagadnienia prawne przedstawione przez Zamawiającego za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: www.e-pieniadz.pl
2. Usługa prawna - świadczona przez prawnika Serwisu Finansowo- Prawnego . e-Pieniądz.. W jej zakres wchodzą: porady prawne i opinie prawne oraz pisanie pism procesowych na życzenie Zamawiającego. Warunkiem korzystania z usług jest: przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza przez Zamawiającego oraz wniesienie stosownej opłaty.
3. Formularz - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu za pomocą którego Zamawiający przestawia treść zagadnień lub opis sprawy.
4. Prawidłowo wypełniony formularz . formularz, zawierający co najmniej imię oraz nazwisko Zleceniodawcy, a także numer jego telefonu kontaktowego.
5. Serwis . Serwis Finansowo- Prawny . e-Pieniądz. świadczący usługi prawne poprzez swojego Prawnika.
6. Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekaże drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony formularz.
7. Użytkownik - osoba , korzystająca nieodpłatnie ze wszelkich danych umieszczonych w Serwisie Finansowo- Prawnym . e-Pieniądz.( m.in. odpowiedzi na pytanie prawne).
8. Umowa - umowa zawarta między Zamawiającym, a Serwisem współpracującym z prawnikiem Serwisu Finansowo- Prawnego . e-Pieniądz. zwanym dalej Serwisem.
9. Wykonawca . prawnik współpracujący z Serwisem.
10. Siła Wyższa - jest to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem zawarcia umowy jest wysłanie zlecenia za pomocą prawidłowo wypełnionego Formularza umieszczonego na stronie internetowej www.e-pieniadz.pl oraz akceptacja przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania płatności w formie przelewu przez Zamawiającego na konto wskazane w Serwisie, po uprzednim zadaniu pytania prawnego oraz uzyskaniu wyceny porady lub pytania prawnego przez prawnika Serwisu i akceptacji proponowanej wyceny.
3. Stronami umowy są: Zleceniodawca oraz Serwis Finansowo - Prawny . e-Pieniądz., natomiast Wykonawcą umowy jest prawnik Serwisu.


3.ZASADY UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH

1. Serwis, dbając o dobre imię Zleceniodawców oraz o jakość świadczonych usług, nie będzie przyjmował żadnych zleceń ani materiałów, których realizacja i wykorzystanie do udzielenia porady lub opinii prawnej byłoby sprzeczne z przepisami prawnymi i dobrymi obyczajami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zarówno pytania jak i opis sprawy winny być sformułowane przez Zamawiającego w sposób konkretny i zwięzły, zawierając w swojej treści tylko jedno zagadnienie. Pytania lub opis sprawy powinny wskazywać wyczerpująco wszystkie istotne okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na sposób interpretacji przepisów oraz które mogą okazać się pomocne Wykonawcy umowy.
3. Wykonawca umowy zastrzega, iż udzielona porada lub opinia prawna może nie wyczerpywać w pełni prezentowanego przez Zamawiającego zagadnienia, gdyż w usłudze prawnej świadczonej na odległość szczegółowe sprecyzowanie zagadnienia przez Zamawiającego może nastręczać trudności.
4. Za pomocą odpowiednio zabezpieczonej korespondencji elektronicznej lub pocztowej Zamawiający, na prośbę Wykonawcy umowy, zobowiązany jest do przesłania ,w sposób określony przez Serwis, wszelkich niezbędnych dokumentów, istotnych dla udzielenia rzetelnej opinii lub porady prawnej.
5. Wykonawca umowy udziela odpowiedzi na pytanie prawne na podstawie przedstawionych danych , dokumentów oraz aktualnego stanu prawnego. Zarówno Serwis jak i Wykonawca umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niedokładne, niepełne lub błędne przedstawienie stanu faktycznego przez Zamawiającego.
6. Usługi prawne świadczone są w możliwie jak najszybszym terminie wskazanym przez Serwis.
7. Świadczenie usług prawnych dokonywane jest wyłącznie w dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Jeżeli Wykonawca umowy, na skutek źle sformułowanego pytania przez Zamawiającego bądź nie przedstawienia istotnych faktów i dokumentów lub przedstawienia nierzetelnego stanu faktycznego, nie udzieli wyczerpującej porady prawnej lub opinii prawnej , wówczas przyjmuje się, że Wykonawca umowy odpowiedział prawidłowo na postawione pytanie prawne.


4. WYNAGRODZENIE

1.Serwis z tytułu świadczonych usług prawnych ma prawo do wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia za usługi prawne określa szczegółowa wycena przesłana przez Serwis przed zawarciem umowy między Zamawiającym a Serwisem.
2. Wynagrodzenie należne Serwisowi, Zamawiający zobowiązany jest uiścić w formie przelewu przed wykonaniem usługi prawnej.
3. Serwis nie rości sobie praw do pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat bądź prowizji lub ustalania jakiegokolwiek obciążenia bądź wynagrodzenia od Zamawiającego, innego niż określonego w wycenie usługi prawnej.


5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

1. Umowa pomiędzy Serwisem a Zamawiającym jest zawarta na czas wykonywania zlecenia, tj. świadczenia usługi prawnej.
2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Serwis, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, wysyłając wypowiedzenie jedynie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Serwisu. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania listu poleconego przez Serwis. Takie same prawo przysługuje Serwisowi, w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy lub prawa przez Zamawiającego.
3. W przypadku uzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, Serwis zobowiązuje się do zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
4. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Zamawiający wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług prawnych przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy, tym samym zgodnie z art. 10 ust 3. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tym samym Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na warunkach określonych w powyższej ustawie chyba, że Zamawiający wyśle pisemne oświadczenie listem poleconym o odstąpieniu od umowy.


6.ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU

1. Serwisowi przysługuje prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia zakresu świadczonych usług prawnych w przypadku, w którym konieczna okaże się naprawa, rozbudowa lub konserwacja sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Serwis lub podmioty z nim współpracujące. Takie same prawo przysługuje Serwisowi w przypadku wystąpienia Siły Wyższej.
2. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Zamawiającego, Użytkownika lub innych podmiotów, poniesione w związku z czasowym ograniczeniem lub zaprzestaniem zakresu świadczonych usług prawnych, jak również z możliwością zainfekowania wirusem urządzeń informatycznych Zamawiającego lub Użytkownika. Dotyczy to także szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie podmiotów, z których pomocą Serwis świadczy usługi prawne.


7. ZMIANA REGULAMINU

1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu Finansowo- Prawnego . e-Pieniądz. oraz zakresu świadczonych usług prawnych przez Serwis. Informację o ewentualnej zmianie regulaminu pojawią się na stronie internetowej Serwisu.


8. OCHRONA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Serwis zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku ze świadczeniem usług prawnych .
2. Do udostępnionych przez Zamawiającego danych osobowych ( za jego zgodą ) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą, Serwis zobowiązuje się do stosowania zasad określonych w wyżej wymienionej ustawie i ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


9. REKLAMACJE

1. Z uwagi na słuszny interes Zamawiającego, ma on prawo złożenia reklamacji co do strony merytorycznej lub terminu wykonania umowy.
2. Zamawiający składa reklamację w formie pisemnej pod rygorem nieważności ( list polecony za potwierdzeniem odbioru) na adres Serwisu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od daty realizacji umowy lub od dnia w którym umowa miała być wykonana.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Serwis w terminie 7 dni roboczych od momentu doręczenia reklamacji do Serwisu.
4. W przypadku uwzględnienia uzasadnionej reklamacji usługa prawna zostanie wykonana ponownie, bez ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji przez Zamawiającego.
5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Zamawiającego może on dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, do praw i obowiązków Zamawiającego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o umowie zleceniu.
2. Jeżeli jakikolwiek z zapisów Regulaminu okaże się nieważny albo bezskuteczny nie narusza to ważności lub skuteczności pozostałych zapisów Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2006 r.


 
Porady Prawnika

Skorzystaj z usług prawnika. Zamów poradę prawną lub pismo procesowe. Szybko i rzetelnie!
jak zamówić poradę

zamów poradę

Najczęściej udzielane porady

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl